maandag 30 november 2015

Arnhem

Arnhem

Foto Frits Stempher: Station Arnhem
Foto Frits Stempher: Station Arnhem


Foto Frits Stempher: Station Arnhem

Foto Frits Stempher: Station Arnhem

Foto Frits Stempher: Station Arnhem

Foto Frits Stempher: Station Arnhem

Foto Frits Stempher: Station Arnhem

Foto Frits Stempher: Station Arnhem

Geen opmerkingen: